ไฟลัมโปรโตซัว (Phylum Protozoa)

ลักษณะสำคัญ
1. อยู่กันอย่างโดดเดี่ยว (solitary) บางกลุ่มรวมกลุ่มหรือโคโลนี (colony)
2. ขนาดเล็ก
3. สมมาตร (symmetry) ของร่างกายแบบต่างๆ
4. โครงสร้างของเซลล์เป็นแบบยูคาริโอติก (Eucaryotic) ซึ่งมีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ได้แก่ โพรโทซัว เห็ด รา ยีสต์ ราเมือก สาหร่ายต่าง ๆ
5. การเคลื่อนที่ บางชนิดเคลื่อนที่ได้โดยใช้ ซีเลีย (cilia) แฟลกเจลลัม (flagellum) หรือซูโดโปเดียม (Pseudopodium) บางชนิดเคลื่อนที่ไม่ได้
5.1 สมมาตรครึ่งซีก (bilateral symmetry)
5.2 สมมาตรทรงกลม (spherical symmetry)
5.3 ไม่มีสมมาตร (asymmetry)
4. ไม่มีเนื้อเยื่อ ไม่มีอวัยวะ มีนิวเคลียสหนึ่งหรือหลายนิวเคลียส
5. การดำรงชีวิตโดยอิสระ (free-living) ภาวะพึ่งพากัน (mutaution) ภาวะอิงอาศัย (commensation) หรือภาวะปรสิต (parasitem)
6. เคลื่อนที่โดยใช้
– เท้าเทียม (psedopodia) เช่น อะมีบา
– ซิเลีย (cilia) เช่น พารามีเซียม
– แฟลกเจลลา (flagella) เช่น ยูกลีนา
– ไม่มีอวัยวะในการเคลื่อนที่ เช่น พลาสโมเดียม
10
7. บางชนิดมีโครงร่างค้ำจุนร่างกาย
8. การกินอาหาร (nutrition) มีทุกรูปแบบ
8.1 autotrophic
8.2 heterotrophic
9. อาศัยอยู่ในน้ำ ในดิน บนบก ดำรงชีวิตอิสระหรือแบบซิมไบโอซิส (symbioosis)
10. การสืบพันธุ์ (reproduction)
10.1 ไม่อาศัยเพศ ได้แก่ binary fission หรือ budding
10.2 อาศัยเพศ ได้แก่ conjugation หรือ syngamy เป็นการรวมตัวกันเป็นไซโกต
รูปร่างลักษณะโครงสร้างของเซลล์
– เซลล์ของโปรโตซัวมีลักษณะคล้ายกับเซลล์ของยูคาริโอต คือด้านนนอกของเซลล์ห่อหุ้มด้วยเยื่อหุ้มเซลล์
– ในไซโตพลาซึม แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ คือ
1. สารพวกคอลลอยด์
2. ของเหลวมีแกรนูลmicrobio01 – ภายในไซโตพลาซึมประกอบด้วยออร์แกแนล์ต่างๆ
– นิวเคลียสมีหนึ่งหรือหลายนิวเคลียส เช่น พารามีเซียม มีนิวเคลียส 2 ชนิด คือ
1. ควบคุมเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ (Micronucleus)
2. ควบคุมเกี่ยวกับเมตาบอลิซึม (Macronucleus)

http://www.dmj.ac.th/Woralukkhana/Phylum%20Protozoa.htm

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s